Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τι αφορά:

Την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών (Πρόσκληση Β’ κύκλου). Περιλαμβάνουν:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης,

 

Ποιους αφορά:

  • Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
  • Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

Άνεργοι/ες νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών , οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i.  Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών/ κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας Ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ Ή το ΣΑΕΠ,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

α) Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

β) για αποφοίτους Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ,  2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει από 11 Μαρτίου 2016 έως 10 Απριλίου 2016 και ώρα 24:00.

 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  ΙΝ.Σ.Ε.Τ.Ε. & Ε.Ε.Δ.Ε.

 

Η Πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παρακάτω τρόπους: 

  • Τηλέφωνο:  2103242954 - 2111039800
  • E-mail: info@newyorkstudies.gr
  • Fax: 210 3236769
  • Tax. Διεύθυνση: Σκούφου 3, Σύνταγμα
  • Υπόψη: κα Κωνσταντακοπούλου & κα Δημητράκη

Voucher Τουρισμού 18 έως 29

New York Studies

Ένα νέο δυναμικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 2) που θεμελιώνεται στην πολύχρονη εκπαιδευτική παράδοση και την αξιοπιστία του New York College

 

NEWLETTER

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Επικοινωνία

  • ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ
  • Τηλ. 210 3225961 Fax. 210 3233337
  • Email: info@newyorkstudies.gr