Πιστοποίηση

To New York Studies αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πιστοποίηση και συμβάλλοντας στην εφαρμογή και ενδυνάμωση των πολιτικών Δια Βίου Μάθησης και του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων, παρέχει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Τί είναι η Πιστοποίηση
Η πιστοποίηση είναι χρήσιμη διότι επιβεβαιώνει ότι κάποιος έχει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική της Δια Βίου Μάθησης πρέπει τα αποτελέσματα της τυπικής και άτυπης μάθησης (γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή/και ικανότητες) να αξιολογούνται µε κοινά αποδεκτό τρόπο, να πιστοποιούνται και να επικυρώνονται από έναν αρμόδιο φορέα, με βάση ένα προκαθορισμένο πρότυπο και τέλος να αποτυπώνονται σε ένα πιστοποιητικό, δίπλωμα ή τίτλο. Η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία απαραίτητη, ώστε τα αποτελέσματα της Δια Βίου Μάθησης να έχουν όχι µόνο αξία χρήσης, αλλά και ανταλλακτική αξία.

Πλεονεκτήματα που σου προσφέρει 

  • Τα προσόντα σου γίνονται αναγνωρίσιμα στην αγορά εργασίας
  • Επικυρώνονται και ταξινομούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες σου με βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων
  • Διευκολύνεται η κινητικότητά σου διότι μπορείς  εργαστείς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες
  • Αποκτάς το δικαίωμα άσκησης συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  •  Βελτιώνεις την πρόσβασή σου στην απασχόληση, αποκτάς ευελιξία και προσαρμόζεσαι καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας
  •  Διαμορφώνεις  την επαγγελματική σου εξέλιξη