Δράση "Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 - 2013

ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟY”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΥΕ/ΕΚΤ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ME TH ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ε.Κ.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το «ΚΕΚ NEW YORK STUDIES A.E.» Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Σκοπός της Δράσης: η επίτευξη μίας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, σε 2 φάσεις (αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης  - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης που αφορούν:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ ΝΕΟΙ/ΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Α. Για «Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:

i. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας Ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ Ή το ΣΑΕΠ,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ..

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Β. Για «Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΣΗΜ.: ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 20-5-2014 ΕΩΣ 20-9-2014). ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 20-5-2014 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων):

  • 480€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών
  • 1.930€ επίδομα πρακτικής άσκησης  (830€ για την α΄ φάση & 1.100€ για τη β΄ φάση),  διάρκειας 420 ωρών

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων):

  • 720€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
  • 1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης  (720€ για την α΄ φάση & 800€ για τη β΄ φάση), διάρκειας 380 ωρών

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων αρχίζει από 29/8/2014 (ώρα 12) και λήγει την 20/9/2014 (ΏΡΑ 11:59 μμ). Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής:

www.voucher.gov.gr, http://voucher.gov.gr/program-group/index/pid/18

 

espa