ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 147058/10-08-2007/

ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Σκοπός

Τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Στόχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν:

  • στη διασφάλιση της ποιότητας,
  • την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και
  • την προστασία του καταναλωτή

Ο φορέας μας με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, σχεδιάζει και είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων Επιπέδου 1, διάρκειας 10 ωρών

Ομάδα Καταρτιζομένων/Εκπαιδευομένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Τόπος διεξαγωγής Μαθημάτων

Τα μαθήματα δύνανται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ή σε χώρο κατάλληλο διαμορφωμένο προς αυτό το σκοπό, σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ (0,45%) και αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες υποβολής του προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ.

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε στην Αίτηση που ακολουθεί τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης καθώς και του προσωπικού που απασχολείτε και να την αποστείλετε με fax: 210 3236769 ή με e-mail: info@newyorkstudies.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 

  • Τηλέφωνο:  2103242954 - 2111039800
  • Email: info@newyorkstudies.gr
  • Διεύθυνση: Σκούφου 3, Σύνταγμα.
  • Υπόψη: κας. Κωνσταντακοπούλου και κας. Δημητράκη.

Ενημερωθείτε εδώ για όλα μας τα προγράμματα!