Γραμματέας Διεύθυνσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:   80 ώρες (3 μήνες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Σε Γραμματείς Επιχειρηματικών Μονάδων όλων των επιπέδων: Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών.

 • Σε νέες και νέους (Λυκειακής , Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης ), που επιθυμούν να αποκτήσουν σφαιρική θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

 • Σε Επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων και σε Στελέχη επιχειρήσεων , που οργανώνουν το χώρο ευθύνης τους, ασκούν εισηγητικό ή και ελεγκτικό ρόλο και εποπτεύουν τομείς εργασιών Γραμματείας, Αλληλογραφίας- Επικοινωνιών και Αρχείων.

 • Σε εργαζόμενους σε γραφεία Τύπου και Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων.

 

ΣΚΟΠΟΣ: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  θα αποκτήσουν  ικανότητες να διεκπεραιώνουν το σύνολο των διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού, στο πλαίσιο μίας οργανωτικής ιεραρχικής δομής.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δομείται σε τέσσερις διδακτικές ενότητες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης  και διαρκεί τέσσερις μήνες. Οι ημέρες διδασκαλίας είναι τρεις εβδομαδιαίως και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες, από τις 17:00 έως και 21:00. To σύνολο των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος ανέρχεται σε 80 ώρες.

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι- ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ (20 ΩΡΕΣ)

 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρηματικών μονάδων

 • Οργανωσιακός σχεδιασμός Μονάδας Γραμματείας

 • Διαχείριση Έργου (Project Management)- Diary Management

 • Στοιχεία εμπορικού Δικαίου-Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές

 • Εξυπηρέτηση Πελατών

 • Συμπεριφορά και Business Etiquette

 • Εφαρμοσμένος οργανωσιακός σχεδιασμός για λειτουργία και διαχείριση αρχείων

 • Συστήματα αρχειοθέτησης

 • Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, Ταξιδιών

      ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (20 ώρες)

 • Σύνταξη επαγγελματικού κειμένου

 • Η τέχνη και η τεχνική σύνταξης emails και επιστολών

 • Έρευνα και τεχνική εκθέσεων (reports)

 • Επαγγελματικά κείμενα ειδικής μορφής

 • Η Επικοινωνία μέσω Social Media

 • Περίληψη κειμένου

 • Η προφορική έναντι της γραπτής επικοινωνίας

 • Τηλεφωνική Επικοινωνία

 • Επιχειρησιακές συναντήσει και πρακτικά (συνεδριάσεις –συμβούλια)

 • Συνέντευξη

      ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (20 ώρες)

 • Λειτουργικό σύστημα windows

 • Διαχείριση επεξεργασίας κειμένου

 • Λογιστικά φύλλα (EXCEL)

 • Βάση δεδομένων (ACCESS)

 • Παρουσιάσεις (POWER POINT)

 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –Mail Shots για Μάρκετινγκ & αποτελεσματική επικοινωνία (mail merge functions)

       ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Business English Communication)-(20 ώρες)

 • Γραπτή Επικοινωνία – Επιστολές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 • Προφορική Επικοινωνία –Συστάσεις , Τηλέφωνο

 • Συναντήσεις

 • Εξυπηρέτηση Πελατών

 • Social Media

Η θεωρητική κατάρτιση υλοποιείται από τους καθηγητές μέσω σύγχρονων εποπτικών μέσων (POWERPOINT, VIDEO, ΔΙΚΤΥΟ Η/Υ) και οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν το υλικό του προγράμματος (εγχειρίδια, CD, κ. α) που τους επιτρέπει την άρτια παρακολούθηση και αφομοίωση της ύλης.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται καθημερινά μέσω σειράς μελέτης:

 • γενικών περιπτώσεων,

 • ασκήσεων,

 • χρήσης πακέτων/εργαλείων Η/Υ και υπηρεσιών τηλεματικής σε δικτυακό περιβάλλον

 • μέσω ειδικών περιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι στην εργασία τους.

Έτσι, τους παρέχεται η δυνατότητα να δίνουν λύσεις σε καθημερινά εργασιακά τους προβλήματα, να αφομοιώνουν ποικίλες περιπτώσεις και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση στην πράξη.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και των τεσσάρων διδακτικών ενοτήτων παρέχεται στους εκπαιδευομένους «Πιστοποιητικό» του ΚΕΚ New York Studies. Σημειώνεται, τέλος, ότι το πρόγραμμα επιδοτείται εξ΄ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για μία ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση