Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας  (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

Α. Το προσωπικό Ιδιωτικής ασφαλείας αριθμεί σήμερα εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες άνω των 100,000 χιλιάδων.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η αρχική εισαγωγή στο ίδιο επάγγελμα αγγίζει ανά μήνα τις 2.000  χιλιάδες,  σύμφωνα με στοιχεία των Κ.Ε.Κ Ελλάδος. 

Το Κ.Ε.Κ NEW YORK STUDIES Α.Ε, με εξειδίκευση στο χώρο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ,από την αρχή του 2013 παρουσιάζει τα αποτελέσματα επιτυχίας που έχουν δείκτη άνω του 99%. Φυσικά είναι εγκεκριμένος φορέας υλοποίησης του θεσμοθετημένου προγράμματος των 105 

ωρών, που αφορά την πιστοποίηση του ανωτέρω προσωπικού και έχουν την ευθύνη το ΚΕ.ΜΕ.Α/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π./ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . Οι διδάσκοντες καθηγητές –εκπαιδευτές, είναι βετεράνοι της Αστυνομικής Επιστήμης, με 

πιστοποίηση επιτυχούς αποφοίτησης από το ΚΕ.ΜΕ.Α / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ .Έκαστος εξ’ αυτών  διδάσκει μία από  τις θεματικές  ενότητες των δεκατεσσάρων (14) εκπαιδευτικών αντικειμένων , με δωρεάν επαναληπτικές διδασκαλίες προ των εξετάσεων, προκειμένου οι σπουδαστές να επιτύχουν τον σκοπό της ¨ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ¨. Το Κ.Ε.Κ NEW YORK STUDIES δεν εκτρέπει το θεσμοθετημένο πρόγραμμα των 105 ωρών, με μειώσεις και παραβατικές αποκλίσεις εις βάρος  της επιμόρφωσης  των σπουδαστών .

Β.  Οι δεκατέσσερις (14) θεματικές ενότητες  του προγράμματος των 105 ωρών κατ’αντικείμενο  εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες. 

1. Ιδιωτική Ασφάλεια + 1 ώρα Εκπαιδευτική Εισαγωγή : ώρες 15

2. Ποινικός Κώδικας : Ώρες 14

3. Ποινική Δικονομία: Ώρες 2

4. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι : Ώρες 9

5. Εισαγωγή στην Ασφάλεια :Ώρες 6

6. Προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας :Ώρες 4

7. Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α : Ώρες 8 

8. Ανταπόκριση σε παραστατικά :Ώρες  14

9. Ασφάλεια Εγκαταστάσεων: Ώρες  8

10. Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι  προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α : Ώρα 1

11. Προστασίας –Προσώπων & Χρηματαποστολές :Ώρες 5

12. Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία :Ώρες 9

13. Παροχή Α’ βοηθειών: Ώρες 6

14. Ψυχολογία: Ώρες 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 105

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με σύμφωνη γνώμη των σπουδαστών το ωρολόγιο πρόγραμμα διαρκεί 21 ημέρες περίπου, με πέντε (5) ώρες ημερησίως από 15:00-20:00.

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Παράλληλα με την θεσμοθετημένη διδακτέα ύλη , οι σπουδαστές αποκτούν δεξιότητες χρήσης εξοπλισμού, ηλεκτρονικού – συμβατικού,   για εγκαταστάσεις  λιμένων και αεροδρομίων βάση του CODE ISPS. Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ.

Η διοικητική μέριμνα , η γραμματειακή υποστήριξη , η δωρεάν εκπαιδευτική ύλη (300 σελίδων) και η ενημέρωση προς τους σπουδαστές αρχίζει με την εγγραφή και τελειώνει , όταν ονομασθεί εργαζόμενος. Επικοινώνησε τώρα μαζί μας για να ενημερωθείς για τις ημερομηνίες έναρξης του προγράμματος.