ΝΕΟ VOUCHER ΗΛΙΚΙΑΣ 29 - 64

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το «ΚΕΚ NEW YORK STUDIES A.E.» Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ- ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο της Δράσης: η παροχή σε 23.000 άνεργες/ους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων:

 •  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών.  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 60 αντικείμενα κατάρτισης σε 10 κλάδους αιχμής που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης:

 1. Εμπόριο:  ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER), κ.λ.π.
 2. Logistics: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, κ.λ.π.
 3. Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ), ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, κ.λ.π. 
 4. Τουρισμός: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ , κ.λ.π.
 5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ,  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κ.λ.π.
 6. Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, κ.λ.π.
 7. Τρόφιμα-Ποτά: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ,  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ, κ.λ.π.
 8. Ενέργεια: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, κ.λ.π.
 9. Βιομηχανία: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, κ.λ.π. 

Αγροτικός Τομέας: ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ,  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ –ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ, κ.λ.π. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ της ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ ηλικίας 29 έως 64 ετών: 

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου /ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) /ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΤΕΙ-ΑΕΙ) ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων):

 • 600€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών

2.000€ επίδομα πρακτικής άσκησης  διάρκειας 500 ωρών

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (μοριοδότηση)

 

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)

3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών

4. Ηλικία υποψηφίου

5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

7. Δικαιούχοι Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 • Επιλογή μεταξύ 60 αντικειμένων κατάρτισης με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ
 • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.600€ (μικτά)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του θεματικού αντικειμένου παρακολούθησης
 • Αξιοποίηση ποικιλίας εκπαιδευτικών μέσων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (βιωματική μάθηση)
 • Σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις πραγματικές και σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες και με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες των καταρτιζόμενων.
 • Αναβάθμιση προσόντων & ανάπτυξη δεξιοτήτων που διευκολύνουν την ένταξή/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
 • Απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής τους για ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 • Μετατροπή πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ)

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων αρχίζει από 1/12/2016 ( ώρα 11 π.μ.) και λήγει την 30/12/2016 (ΏΡΑ 11:59 μμ). Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής: https://www.voucher.gov.gr/program-group/index/pid/25.

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο:  2103242954

 • Email: info@newyorkstudies.gr

 • Διεύθυνση: Σκούφου 3, Σύνταγμα.

 

Ενημερωθείτε εδώ για όλα μας τα προγράμματα!