Voucher "Nutriart"

Για προσωπική ενημέρωση παρακαλούμε συμπληρώστε τη

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

 

ME TH ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ως Φορέας στον οποίο έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Έργου: «Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση NUTRIART» και με κωδικό EGF/2014/001 EL/NUTRIART, εξέδωσε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Γ του ως άνω έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», με τα παρακάτω στοιχεία:  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Σκοπός της Ενέργειας: η παροχή έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους της εταιρείας «Nutriart», καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών (θεωρίας & πρακτικής άσκησης) το οποίο θα διεξαχθεί σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας:

 • Το θεωρητικό μέρος αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 60% και το μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών
 • Η πρακτική άσκηση καλύπτει το 20% έως 40% αντίστοιχα των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές, σε πλήρως εξοπλισμένους και κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους, με τη μορφή case studies, προσομοιώσεων και projects σε συνάφεια με το αντικείμενο κάθε προγράμματος κατάρτισης.

 

Αντικείμενο της κατάρτισης: η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε προεπιλεγμένα οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση ή η ισχυροποίηση της θέσης των ωφελούμενων – είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας – ή/και η ανοδική κινητικότητά της στην αγορά εργασίας. Η επιλογή των θεματικών αντικειμένων πραγματοποιήθηκε, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας Α΄ «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου, μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελουμένων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων της, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο της ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας όσο και της εξελίξεις και της προοπτικές απασχόλησης της κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

 • Οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρίας «Nutriart»,
 • Νέοι άνεργοι, ηλικίας 25 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs) με την προϋπόθεση ότι είναι:
 • Άνεργοι,
 • Απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και

Αυτοαπασχολούμενοι

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Κε.Δι.Βι.Μ2 «NEW YORK STUDIES Α.Ε.» θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

 1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT
 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 5. ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
 6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (με έμφαση: ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
 8. ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΜΠΑΡΜΑΝ- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
 9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι «α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
 • Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 • Εάν είναι εργαζόμενος-η: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αποδεκτό επίσης είναι και επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.
 • Εάν είναι αυτοαπασχολούμενος-η: Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρίας & πρακτικής άσκησης) 2.250,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρόνος υλοποίησης της Ενέργειας (ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 300 ωρών): ΕΩΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης).

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.250,00€ (μικτά), με την ολοκλήρωση του προγράμματος,
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Κόστος μετακίνησης για την παρακολούθηση του προγράμματος
 • Πιστοποίηση των γνώσεων του θεματικού αντικειμένου παρακολούθησης
 • Αξιοποίηση ποικιλίας εκπαιδευτικών μέσων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (βιωματική μάθηση)
 • Σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις πραγματικές και σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες και με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες των καταρτιζόμενων.

Αναβάθμιση προσόντων & ανάπτυξη δεξιοτήτων που διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή/και ενίσχυση του ρόλου τους στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να εγγραφεί σε πάροχο κατάρτισης και ως εκ τούτου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης του εντός έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσωπικών κωδικών Αριθμών Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ήτοι έως τις 16 Ιανουαρίου 2016.