ΝΕΟ VOUCHER ΗΛΙΚΙΑΣ 29 - 64 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ


 

Αντικείμενο της Δράσης: η παροχή σε 23.000 άνεργες/ους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Αναβάθμιση προσόντων & ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανέργων που διευκολύνουν την ένταξή/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
 • Απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής τους για ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 • Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επωφελούνται από την τοποθέτηση σε επιδοτούμενη θέση πρακτικής άσκησης των ανέργων, χωρίς καμία επιβάρυνση και την πιθανή αξιοποίησή τους σε θέσεις απασχόλησης, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως Ωφελούμενοι, έχουν όλοι οι άνεργοι/ες

1. Ηλικίας 29 έως 64 ετών

2. Εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

3. Απόφοιτοι/ες υποχρεωτικής, 2βάθμιας, μετά-2βάθμιας και 3βάθμιας εκπαίδευσης

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής.

Για τη θεωρητική κατάρτιση ο άνεργος επιδοτείται με 5€/ώρα και συνολικά με 600€.

 • Την τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους σε θέση πρακτικής άσκησης σε κλάδους αιχμής του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 500 ωρών. 

Η ημερήσια διάρκεια είναι έξι (6) ώρες έως και 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν μπορεί να υπερβεί τους 5 μήνες.

Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την εταιρεία, καθώς η αμοιβή αλλά και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των καταρτιζόμενων καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Για την πρακτική άσκηση ο άνεργος επιδοτείται συνολικά με 2.000€.

 • Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης / Mentoring

Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγησή του ωφελούμενου κατά την πρακτική άσκηση, από εξειδικευμένα στελέχη του παρόχου κατάρτισης.

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν Επιχειρήσεις, στις οποίες δε συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κλάδοι –ειδικότητες: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Ο αριθμός των ανέργων που θα τοποθετήσει η επιχείρηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης, αποτελεί συνάρτηση του συνολικού αριθμού του προσωπικού της, όπως παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως ένα (1) άτομο

Από 5 άτομα και άνω

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

 

Η Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων της, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προβεί σε νέα πρόσληψη εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων.

Στην έννοια της μείωσης προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 • Oι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την άσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
 • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο (άρθ.672 Α.Κ.).
 • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού δε θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.

Επιχείρηση πρακτικής άσκησης στην οποία τοποθετήθηκαν άνω των πέντε (5) ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχει προβεί στην πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης έως την έκδοση της παρούσας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην παρούσα δράση.

Εάν επιθυμείτε την αξιοποίηση του προγράμματος, θα πρέπει να συμπληρώσετε και μας αποστείλετε τη συνημμένη «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».

 

Επισημαίνουμε ότι η «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» δε δεσμεύει την επιχείρησή. Δέσμευση θα υπάρξει μετά την επιλογή των καταρτιζομένων και την υπογραφή τριμερούς σύμβασης (πάροχος κατάρτισης, ωφελούμενος, επιχείρηση πρακτικής άσκησης) και κώδικα δεοντολογίας.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να διερευνήσουμε την αξιοποίηση του προγράμματος προς όφελος της επιχείρησής σας.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνείστε στο 210 3242954 ή στο info@newyorkstudies.gr.

 

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο:  2103242954
 • Email: info@newyorkstudies.gr
 • Διεύθυνση: Σκούφου 3, Σύνταγμα.